Siirry sisältöön

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://vammaiskortti.fi.

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 17.4.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Vammaiskorttitoimisto (Tukena-säätiö sr)
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puh. 040 0913 500 (vaihde)

Tietosuojavastaava Tuomas Lehtonen tuomas.lehtonen@tukena.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rantamäki Petra, petra.rantamaki@tukena.fi

3. Rekisterin nimi

Vammaiskorttitoimiston asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Vammaiskortista tiedottaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: Palvelun toteuttaminen ja kehittäminen, Vammaiskortista viestiminen ja markkinointi, asiakaspalvelun kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat sidosryhmien edustajien osalta henkilön nimi ja sähköpostiosoite, titteli sekä hänen edustamansa organisaation nimi, verkkosivujen osoite ja postiosoite. Yksityishenkilön osalta tallennettavia tietoja ovat hänen tapahtumailmoittautumisen tai palautelomakkeen täyttämisen yhteydessä ilmoittamansa henkilötiedot.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Webropol-ilmoittautumisen kautta (Vammaiskorttikohteet) sekä palautelomakkeelta ja tapahtumista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Olemme huolehtineet alihankkijoidemme kanssa tietosuojastasi laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti tarpeellisin teknisin ja organisatorisin keinoin. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa ilmaiseksi kerran vuodessa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tietojen tarkistus- ja korjauspyynnöissä on esitettävä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Lisätietoja tarkistus- ja korjauspyynnöistä saa tietosuojavastaavalta tuomas.lehtonen(at)kvps.fi.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen vastustaminen ja käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöissä on esitettävä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Lisätietoja henkilötietojen poistamisesta saa tietosuojavastaavalta tuomas.lehtonen@tukena.fi.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.